Tjänster

Entreprenad

Vi utför markarbeten på anläggningssidan till såväl den privata som offentliga marknaden. SlåttX entreprenadverksamhet innebär att vi schaktar, planerar, lastar, lossar och transporterar oavsett om det rör sig om kortare eller längre uppdrag så har vi underentreprenörer som har maskiner för att lösa uppdraget.

Vi genomför bland annat vägunderhåll med allt från väghyvling, dikning, grusåtervinning, buskröjning och pågrusning. Vi erbjuder också tjänster inom halkbekämpning, isrivning och plogning.

Bergprodukter/Material

Vi erbjuder ett stort antal materialsorter med allt från krossmaterial av berg och natur samt anläggningsjord.

Vi erbjuder dessutom vägtrummor, dräneringsrör, avloppsrör, markduk, avloppsanläggningar, saltsand, oljegrus och sommarvägsalt.

Återvinning

Vi återvinner returträ, såväl färgat som ofärgat. 
Vi tar också emot asfalt (ej stenkolstjära), betong (både armerad och oarmerad), schaktmassor, ris samt träddelar (grot), tegel, stubbar och borrkax. 

Har ni frågor om vad vi kan ta emot, kontakta oss.

Planuthyrning

Vi tillhandahåller asfalterade och hårdgjorda ytor för uthyrning per kvadrat. Vi bygger även ut vår anläggning efter våra kunders önskemål vid exempelvis etableringar, lagringar, förvaring med mera.

Gabiontillverkning

Vi tillverkar gabionburar i olika storlekar.
 Gabioner är ett tids- och kostnadseffektivt alternativ till traditionella murlösningar. De har många användningsområden så som bland annat stödmurar, bullerskärmar eller erosionsskydd.

I ett samarbete med Ponova levererar vi fyllda gabioner till kunder runt om i Sverige.

Kontakta oss

Vi bygger förtroende genom en återkommande dialog om vårt miljöarbete både vid våra entreprenader samt heltäckande serviceåtagande.