Inledning
Vi är måna om att skydda din personliga integritet och behandlar information och personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. I alla sammanhang när vi behandlar personuppgifter eller annan viktig information vidtas lämpliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, spridning, ändring eller förstörelse. Slåttx AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Slåttx AB.
 
Syfte
Vår integritetspolicy omfattar samtliga bolag inom Branta-koncernen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och syftet med denna policy är att förklara hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi redogör även för dina rättigheter och hur du ska gå tillväga om du har synpunkter eller vill framföra klagomål till oss.
 
Mål
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg med att din personliga integritet skyddas och respekteras samt att dina personuppgifter behandlas korrekt. Alla personuppgifter ska behandlas varsamt och i enlighet med gällande lagstiftning.
 
Övergripande riktlinjer
För att du bättre ska förstå hur vi behandlar uppgifter och information om dig redovisar vi nedan våra övergripande riktlinjer och grundläggande principer.
 
Vilken information behandlas?
Information som du ger oss, du kan direkt eller indirekt behöva ge oss följande information:
 
Person- och kontaktinformation:  namn, födelsedatum, person- /organisationsnummer, fakturaadress, leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer mm.

Betalningsinformation: fakturainformation, bankkontonummer mm.
 
Information vi samlar in om dig 
När du använder någon eller några av våra tjänster kan vi samla in följande information:
 
Person- och kontaktinformation: namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, mm.
Information om tjänster: exempelvis detaljer angående de tjänster du har köpt.
Finansiell information: din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
Historisk information: dina köp, betalnings- och kredithistorik.
Geografisk information: din geografiska placering.
 
Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna och din finansiella information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss. Övrig information är nödvändig för andra syften, läs mer nedan.
 
Vad gör vi med din information?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla gällande avtal. Vi behandlar personuppgifter på följande lagliga grunder och för nedanstående syften:
 
•       För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.
  
•       För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss.
  
•       För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom interna eller externa kreditbedömningar.
  
•       För kundanalys, administration av våra tjänster och för vår interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning och för statistiska ändamål.
  
•       För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.
  
•       För att förhindra missbruk av våra tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.
  
•       För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.
  
•       För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra kreditriskmodeller med syfte att t.ex. minimera bedrägerier, utveckla nya produkter och funktioner och nya affärsmöjligheter.
  
•       För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav.
  
Kommunikation
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om de tjänster du använder hos oss samt information om liknande tjänster som kan vara av intresse. Vi kan även använda dina personuppgifter för att utföra kundundersökningar gällande våra tjänster. Om du inte vill ta emot sådan kommunikation är du välkommen att kontakta oss.
 
Vilka kommer vi eventuellt att dela din information med?
Vi kan komma att överföra eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Vi kommer eventuellt dela din information med följande parter eller vid följande tillfällen.
 
Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår koncern:
Vid behov kommer vi att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna genomföra åtaganden i enlighet med vårt avtal med dig och för andra syften som framgår i denna integritetspolicy exempelvis till IT-leverantörer, inkassoföretag och koncernbolag.
Myndigheter: Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter som exempelvis polisen eller skatteverket om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Vi har t ex laglig skyldighet att lämna information för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.
 
Avyttring:
Vi kan komma att dela din information till tredje part: – Om vi säljer eller köper en verksamhet eller tillgångar. I dessa fall kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar. – Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part.
Observera att vi aldrig kommer att sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Din data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Slåttx AB tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.
 
Hur länge sparas uppgifterna?
Vi lagrar din data så länge som det är nödvändigt för att utföra våra avtalade åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process. För att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt eller bokföring, sparar vi data endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.
 
Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering
Du har rätt att erhålla information om vilka personuppgifter som Slåttx AB behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). Ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande.
Du har även rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 
Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”):
Om du inte vill att Slåttx AB behandlar dina personuppgifter kan du skriftligen anmäla detta till Slåttx AB. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. 

Om du vill begära registerutdrag, eller har några frågor om hur Slåttx AB behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på daniel@branta.se.
 
Förändringar av Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan.